abbuchen – Geld von einem Konto wegnehmen

از حساب پول برداشتن – پول از یک حساب برداشتن