Der Dauerauftrag

عملی است که مشتری از بانک درخواست میکند که هر ماه یک مبلغ ثابت در تاریخ معینی از حساب برداشته شود و به حساب شخص دیگری واریز گردد که ما به این عمل واریز ماهیانه می گوییم