Eine Arbeit abwimmeln

یک کاری را از سر خود باز کردن
به زبان ساده تر یک کاری را پیچوندن