erkundigen

یک فعل انعکاسی در حالت اکوزاتیو می باشد

پرس و جو كردن ، اطلاعات كسب كردن ، درباره ى موضوعى سؤال كردن ، تحقيق و بررسى كردن ، جويا شدن

.
گذشته ساده : erkundigten
گذشته کامل : haben erkundigt