meckern

غرغر كردن ، بهانه جويى كردن ، ايراد گرفتن , صداى بز درآوردن ، مع مع كردن