zwingen

به زور وادار كردن ، مجبور كردن ، ناچار كردن